برچسب: نمایشگاه هفتواد

نمایشگاه ساختمان کرمان

۱۴

شهریور۱۳۹۷
بازدید جناب آقای دکتر محمدرضا پورابراهیمی، نماینده محترم مردم شریف استان کرمان از غرفه آلومکس در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان استان کرمان. شهریور ماه 1397
شهریور ۱۴, ۱۳۹۷mostafa
نمایشگاه ساختمان کرمان ۹۶

۱۵

شهریور۱۳۹۶
شهریور ۱۵, ۱۳۹۶mostafa