برگزاری کارگاه تخصصی ورق کامپوزیت در نمایشگاه ساختمان اهواز – آذر ماه ۱۳۹۶