بازدید نماینده محترم مردم کرمان از غرفه آلومکس در نمایشگاه ساختمان استان کرمان 1397

نمایشگاه ساختمان کرمان

بازدید نماینده محترم مردم کرمان از غرفه آلومکس در نمایشگاه ساختمان استان کرمان 1397

بازدید جناب آقای دکتر محمدرضا پورابراهیمی، نماینده محترم مردم شریف استان کرمان از غرفه آلومکس در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان استان کرمان. شهریور ماه 1397